Условия за ползване

АПТЕКА БЕРОВА продава в on-line аптеката си продукти, които категорично и еднозначно са позволени и разрешени от законодателството в Република България.

Всички лекарствени продукти, хранителни добавки и други, с лечебно въздействие, за които уебсайта предоставя информация, могат да бъдат закупени от АПТЕКА БЕРОВА – гр. Ямбол.

АПТЕКА БЕРОВА предоставя информация за отделните продукти, взаимствана от производителя/вносителя на съответния продукт – в тази връзка не се гарантира верността на тази информация и не може да бъде носена отговорност за евентуални морални и физически вреди в резултат на посещението на уебсайта.

АПТЕКА БЕРОВА Ви препоръчва да се консултирате с лекари, а не да предприемате еднолични действия, тъй като това може да доведе до нежелани резултати.

АПТЕКА БЕРОВА гарантира пълна защита на предоставената от вас лична информация. Вашите лични данни се използват за идентифициране на достъпа Ви до сайта. Предоставянето на тези данни на трети лица е допустимо единствено в законопозволени аспекти.

АПТЕКА БЕРОВА е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер 4877 / 21.01.2005г

Работно време на онлайн аптеката - от понеделник до петък, 9:00 - 18:00 ч.

 

Общи условия за ползване на сайта www.berova.bg

Настоящите общи условия представляват споразумение между Вас и Аптеката и уреждат правилата за ползване на сайта и на информацията на него, условията за поръчване, заплащане, доставяне, отказване и връщане на стока от него, гаранцията за поръчаната стока и редът за упражняване на евентуални рекламации. С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие се съгласявате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

В случай, че не желаете да се обвързвате с настоящите Общи условия, то следва да прекратите използването на този сайт.

За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, имате право да сигнализирате Комисията за защита на потребителите на телефон 0700 111 22.

 

1. Обща информация

Интернет страницата (сайтът) www.berova.bg е разработена и се поддържа от ..................... , наричано в тези условия за краткост АПТЕКАТА. “МАКСИ-2-СВЕТЛА БЕРОВА" ЕТ, с ЕИК BG 838119689 е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. АПТЕКАТА притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 228, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти . АПТЕКАТА е регистрирана по ЗДДС и работи в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия, Закона за медицинските изделия, Закона за здравето, Закона за храните, Наредба № 47/2004 за изискванията към хранителните добавки и другите нормативни актове, уреждащи предлагането на продуктите, описани в този сайт.

Ако желаете да осъществите контакт с АПТЕКАТА, бихте могли да ползвате изложените данни по-долу:

Адрес по регистрация: България, гр. Ямбол, ул.”Стефан Стамболов” № 1 - А - 3
Адрес за кореспонденция: България, гр. Ямбол, ул” Стефан Караджа” № 26-В - АПТЕКА БЕРОВА
Телефон: 0887 552 459, е-мейл: svberova@gmail.com
Лице за контакти Светла БЕРОВА

Контрол върху дейността на Аптеката се осъществява от Изпълнителната агенция по лекарствата, град София, 1303, ул. Дамян Груев 8, тел. + 359 2 890 3555, факс: + 359 2 8903434.

2. Търговски характер на сайта

Сайтът предлага възможност да разглеждате и закупувате през него стоки и свързани с тях рекламни и информационни услуги. Всички стоки, посочени на сайта могат да бъдат закупени с изключение на тези, за които е изрично отбелязано, че не могат. Всички стоки и услуги, които могат да бъдат поръчани през сайта са ясно обозначени като такива.

Всички транспортни и банкови услуги, които са свързани с доставката на поръчаната стока, не се предлагат от Аптеката, а от съответните търговци, които са ясно посочени и Аптеката не работи като техен представител. При използването на услугите на тези търговци възниква самостоятелно правоотношение между Вас и тях. Моля да проверите условията на тези търговци при ползването на тяхната услуга, защото Аптеката не може да следи за изпълнението на задълженията, възникнали за Вас или тях по това правоотношение. Аптеката действа като Ваш представител пред куриерската фирма и нейно задължение е да й предостави информацията за доставката на стоката, която Вие сте попълнили в заявката. Ваша е отговорността за верността на информацията за доставка и за заплащането на сумата към транспортната фирма. Недоставянето на стоката поради невярна информация за място и час на доставка може да породи задължение за Вас да заплатите допълнителна сума на куриерската фирма за повторно или всяка следващо посещение. В случай, че не желаете да заплащате такива допълнителни суми, за Вас съществува възможността да получите стоката лично или чрез упълномощен представител в следния офис на АПТЕКАТА: България, гр.Ямбол, ул” Стефан Караджа” № 26 -В, АПТЕКА БЕРОВА, телефон за контакт 0887 552459; 046 664 383.

АПТЕКАТА не носи отговорност за изпълнението на задълженията на куриерската фирма, които задължения са поети директно от тях към Вас или от Вас към тях. Единствената отговорност на АПТЕКАТА във връзка с доставката на стоката и предоставянето на транспортната услуга е тази, да Ви бъде доставена стоката при обявените от нас и договорени с Вас условия.

С извършването на поръчка за стока от сайта, Вие влизате в договорно отношение единствено с АПТЕКАТА.

Отговорността на АПТЕКАТА произтича от Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия и ясно обозначена в настоящите общи условия.

Сайтът предлага различни услуги и стоки, сред които лекарства (предлагани без рецепта), хранителни добавки, хомеопатични продукти или продукти, представяни с лечебно въздействие, козметика, почистващи препарати и др., както и информационни и други услуги, посочени в сайта.

Всички стоки и услуги, освен изрично обозначените като безплатни, се предлагат срещу заплащане, като цената им е изрично и детайлно посочена в информацията за всеки продукт. Ние гарантираме, че цената, която ще заплатите ще съответства напълно с посочената на сайта. В случай, че това не е така, се задължаваме да Ви възстановим незабавно платената от Вас в повече сума.

Използването на сайта не води до възникването на каквито и да било задължения за Вас да купите стока, която е налична в сайта или да поръчате извършването на информационна или друга свързана с продажбата на стоки от сайта услуги. Респ. ние, като АПТЕКА не поемаме задължение да доставим стока, която е разглеждана от Вас или за която сте поискали информация.

Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

3. Оформяне на поръчката

За да извършите Вашата поръчка, моля следвайте указанията на сайта. Процесът е автоматизиран и лесен за следване. Полетата маркирани като задължителни трябва да бъдат попълнени. За защитата на попълнените от Вас лични данни, моля вижте точката „Защита на личните данни” от настоящите общи условия.

МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВЕРНОСТТА НА ПОПЪЛНЕНИТЕ ОТ ВАС ДАННИ И ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ!

Цените, които са посочени на сайта срещу продуктите са окончателни. В случай на промяна на цените от АПТЕКАТА или от търговците, които ги предлагат, такава промяна, извършена след изпращането на Вашата поръчка не обвързва нито Вас, нито нас и Вие ще получите стоката срещу заплащането на цената, посочена в направената от Вас поръчка.

МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО В РЕЗУЛТАТ НА ХАКЕРСКИ АТАКИ ИЛИ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ИЗВЪРШЕНИ БЕЗ НАШЕ ЗНАНИЕ И/ИЛИ СЪГЛАСИЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ДА ПОЗВОЛИ ПОРЪЧВАНЕТО НА СТОКИ ОТ ВАШЕ ИМЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА. ТОВА СЕ ИЗВЪРШВА ВИНАГИ БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ И ВИ МОЛИМ ДА НИ УВЕДОМИТЕ СВОЕВРЕМЕННО, АКО ТАКЪВ СЛУЧАЙ Е НАЛИЦЕ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, АКО ВИЕ НЕ СТЕ ПОРЪЧВАЛИ СТОКАТА, ЗА ВАС НЕ ВЪЗНИКВА НИКАКВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО СУМИ КЪМ АПТЕКАТА. МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ В ТАЗИ СЛУЧАИ АПТЕКАТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, КОИТО ВИЕ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ, КАКТО И ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТАВКАТА НА СТОКИ, КОИТО НЕ СТЕ ПОРЪЧВАЛИ.

МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ АПТЕКАТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, КОИТО ВИЕ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ, КАКТО И ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТАВКАТА НА СТОКИ, ПОРЪЧАНИ ОТ ВАС.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ АПТЕКАТА ПРЕТЪРПИ ВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА СТОКА, ПОРЪЧАНА ОТ ВАС ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, ВИЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ОБЕЗЩЕТИТЕ АПТЕКАТА ЗА ВСИЧКИ, ПОНЕСЕНИ ОТ НЕЯ ВРЕДИ.

4. Приемане на поръчката

Вашата поръчка се счита за приета, ако са изпълнени следните условия:

 • Вие сте се съгласили с настоящите общи условия, което става както при ползването на сайта, така и чрез кликването на бутона: „Съгласен съм и приемам настоящите общи условия!”.
 • Вашата поръчка е оформена съгласно изискванията на т. 3 от настоящите общи условия.
 • Ние сме потвърдили Вашата поръчка – виж т. 5 от настоящите общи условия.
 • Вашето плащане за пълния размер на дължимата сума е получено или в случай, че сте се съгласили плащането да се извърши с наложен платеж – сте предоставили необходимата информация (адрес за доставка, адрес за издаване на фактура, ДДС регистрация и трите имена или фирмата на получателя). Ние Ви изпращаме мейл с информация за извършеното от Вас плащане веднага след получаването на парите и в случай, че има разлика в сумата Ви уведомяваме за това. Потвърждение на плащането не се извършва в случай, че сте отбелязали, че желаете да платите при условията на наложен платеж.

5. Потвърждаване на поръчката

След като изпратите поръчката, ние веднага и автоматично я обработваме и в случай, че в нея няма грешки, ние Ви изпращаме мейл с потвърждение на получената поръчка.

В случай, че сте поръчали стоката при условията на наложен платеж, и/или в случаите, когато сте поръчали стоката без да се регистрирате като потребител на сайта, то за потвърждаването на поръчката е задължително да предоставите и телефон, на който ние ще Ви се обадим за потвърждаването на извършената поръчка. В случай, че телефонният номер е български и обаждането се извършва в рамките на територията на Република България, то обаждането е за наша сметка.

6. Плащания

Плащането за извършената от Вас поръчка можете да извършите по следните начини:

 • По банков път по следната банкова сметка: IBAN, BIC
 • По електронен път чрез epay.bg
 • С кредитна или дебитна карта. В случай, че изберете този начин на плащане, то плащането се извършва след отваряне на самостоятелен прозорец. В този случай трябва да спазвате условията на съответния сайт при извършване на плащането.
 • С наложен платеж. Плащането се извършва на куриера при получаването на стоката. В случай, че Вие не заплатите поръчаната стока, то куриерът няма да Ви предостави стоката.

7. Доставка

Ние доставяме стоката чрез следните куриери:

Еконт Експрес ООД (https://www.econt.com/) и Рапидо Експрес (www.rapido.bg).
Цените за доставка на всяка от куриерските фирми са дадени на техните страници. Важат тези цени, които са изписани на сайтовете на съответния превозвач, като те могат да бъдат променяни от куриерските фирми без предизвестие. Моля да имате предвид, че Вие като потребител и куриерската фирма влизате в самостоятелно правоотношение относно извършването на транспортната услуга и АПТЕКАТА действа единствено като Ваш представител при поръчването на доставката на стоката.

Подробна информация за тарифите на съответната куриерска фирма и другите условия на извършваната от куриерската фирма услуга, можете да намерите на страниците на съответните фирми (виж линковете от имената на фирмите). С поръчването на стоката Вие потвърждавате Вашето изрично съгласие изпълнението на транспортната услуга да започне преди получаването на договора за доставка.

8. Гаранция за стоката и рекламации

8.1. Ние ще Ви изпратим стоката, отбелязана от Вас във Вашата поръчка в поръчаното от Вас количество. Ние гарантираме, че в случай на разминаване на изпратената стока, с поръчаната от Вас, което разминаване е съществувало при доставянето й и се прояви до две години от доставянето на стоката, то ние ще отстраним несъответствието изцяло за наша сметка в срок до един месец от деня, в който получим Вашата рекламация. Всички рекламации се правят от Вас или от упълномощено от Вас лице или на място в АПТЕКАТА или се изпращат на електронната поща на АПТЕКАТА, посочена в този сайт или на адреса на АПТЕКАТА, посочен в началото на тези общи условия. Рекламацията се счита за получена в деня на постъпването й в пощата или в електронната поща на АПТЕКАТА и при условие, че сме получили обратно стоката, която Ви е била изпратената във вида, в който сте я получили – виж по-долу т. 8.3. Рекламацията трябва да съдържа следното минимално съдържание: Вашето име, датата и номера на извършената от Вас поръчка, датата на получаване на стоката, видът на несъответствието и адресът, на който да бъде изпратена новата стока или начинът за получаването на новата стока.

8.2. При несъответствие на доставената стока с договора за продажба, Вие имате право да предявите рекламация, като поискате доставка на стока, отговаряща напълно на поръчаната от Вас. Разноските по връщането на стоката са за сметка на потребителя, а разноските по привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба, включително разходите по новата доставка на стоката, са за сметка на АПТЕКАТА.

8.3. Рекламации относно стоката се приемат, в случай, че стоката не е използвана и не е променяна по какъвто и да било начин, опаковката й не е нарушена по какъвто и да било начин (за опаковка не се считат пликовете и другите опаковъчни материали, използвани за превоза на стоката, различни от фабричната опаковка на стоката). Ваше задължение е да съхранявате стоката с дължимата грижа и съобразно инструкциите за съхранение на производителя до датата на връщането й на АПТЕКАТА. Рекламация на стоката не се приема, в случай, че стоката е с изтекъл срок на годност.

9. Отказ от договора и връщане на стоката

Вие имате право да се откажете от сключения с нас договор и да върнете поръчаната от Вас стока в срок до 14 (четиринадесет) работни дни след получаването ѝ. За Вашият отказ от договора, Вие не сте длъжни да посочвате основание, но ние ще Ви бъдем благодарни, ако ни уведомите за причината за връщането й. Връщането на стоката е допустимо, ако са изпълнени следните условия: стоката не е използвана, стоката е върната в ненакърнен вид и опаковка. Опаковка не включва материалите, използвани за нейния превоз от куриерската фирма.

Транспортните разходи по връщането на стоката са за Ваша сметка.

След получаването на стоката от нас, ние ще възстановим платените от Вас суми за стоката. На възстановяване подлежи единствено стойността на стоката, заедно с платените от Вас данъци за нея. По специално, без това да противоречи на останалите разпоредби на тези общи условия, на възстановяване не подлежат следните разходи: транспортните разходи по изпращането й до Вас и банковите комисионни, платени от Вас за извършването на плащането.

10. Получаване на стоката

Получаването на стоката се извършва с приемането й от представителя на куриерската фирма. За получаване се счита и случаят, когато на посочените от Вас час и дата за място на доставка не сте били намерени Вие, член на Вашето семейство или упълномощено от Вас лице, което да я получи. Обичайният срок за доставка е до три работни дни от приемането на поръчката. Максималният срок за доставка на стоката е до 30 дни от изпращането на поръчката по предвидения в тези общи условия ред. При получаването на стоката, Вие имате право да я прегледате и в случай, че забележите несъответствия с Вашата поръчка да не я приемате. В случай, че не я приемете, моля в седем дневен срок да ни уведомите за констатираното от Вас несъответствие. В случай, че констатираното от Вас несъответствие не е налице, то заплатените от Вас суми не подлежат на възстановяване.

В случай, че не разполагаме с поръчаните от Вас стоки в момента на поръчката, Вие имате право да поръчате друга стока на същата цена или да се откажете от договора.

11. Отказ от поръчката

Вие имате право да се откажете от поръчката от момента, в който тя е приета съгласно настоящите общи условия (виж т. 4 от настоящите общи условия) до момента на предаване на поръчаната от вас стока на съответната куриерска фирма. Обичайният срок за предаване на стоката за превоз е два часа от приемането на поръчката. В такъв случай всички платени от Вас суми ще Ви бъдат възстановени по посочена от Вас банкова сметка в срок до три работни дни от получаването от наша страна на Вашето заявление за отказ от поръчката и банковата сметка, по която желаете да Ви се върнат парите. Банковите разноски по извършването на превода са за Ваша сметка.

12. Използване на информацията от сайта за самолечение или като медицинска консултация

Настоящата страница няма за цел да Ви стимулира да закупите или употребявате стоките, за които Ви даваме информация. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение, нито да подпомогне или насърчи такова. “МАКСИ-2-СВЕТЛА БЕРОВА” ЕТ не носи отговорност за предприето самолечение от Ваша страна въз основа на информация, налична или получена от сайта.

Чрез сайта не се препоръчва използването и не се потвърждават качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури и т.н.

Чрез страницата Вие имате възможност да зададете въпроси относно продукт/и. Отговорите на тези въпроси ние Ви изпращаме на посочения от Вас мейл за обратна връзка и можем да ги публикуваме на страницата. Предоставената информация в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давани от квалифициран лекар. Затова Ви насърчаваме да се консултирате с квалифицирано медицинско лице преди всяка употреба на лекарства или други продукти с лекарствено въздействие, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с получените отговори, публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта.

13. Достоверност на информацията

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка на и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - “МАКСИ-2-СВЕТЛА БЕРОВА“ЕООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

“МАКСИ-2-СВЕТЛА БЕРОВА” ЕТ не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

Ние отговаряме единствено за информацията, налична на сайта. Не отговаряме за информацията, налична в сайтовете, към които нашата страница препраща.

В рамките на това, нашата отговорност към Вас обхваща следното:

 • Ние отговаряме за точното възпроизвеждане на сайта на информацията за стоките, предоставена ни от производителите. Ние си запазваме правото да посочваме или не използваните в сайта имена на производители и на други източници на информация.
 • Ние отговаряме за верността и актуалността на информацията, ако тя произхожда от нас.

Ние не отговаряме за:

 • Полезността и начинът на използване на информацията от Вас
 • Ние не отговаряме, че своевременно ще обновяваме информацията при постъпване на нова информация от производителите
 • Верността и актуалността на информацията, предоставена ни от производителите
 • Верността на мненията, публикувани на страницата
 • Непрекъснатата или безпроблемна работа на сайта
 • Наличието на вируси, червеи, троянски коне или друг „лош” софтуер на сайта, както и за вреди, които сте понесли от такъв софтуер в резултат от посещението на сайта. Ние полагаме усилия такъв софтуер да не се качва на сайта, както и своевременно да го премахваме, затова Ви молим, ако сте забелязали такъв софтуер или сте били заразени от него да ни уведомите своевременно, за да имаме възможност да вземем съответните мерки.

Ако имате въпроси или желаете по-детайлна информация за продуктите от сайта можете да се обърнете за съдействие към служителите ни, в съответната ни аптека или на телефоните, посочени в началото на настоящите условия.

14. Промяна на данните и информацията на сайта

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление.

15. Информация, събирана и съхранявана от сайта

Ползването на сайта не е обвързано и не изисква задължителна регистрация. В случай, че поръчвате стока без да се регистрирате, то моля да имате предвид условията на този сайт, които се отнасят до потвърждаването на поръчки без регистрация.

При регистрация е необходимо да получим и съхраним вашия e-mail адрес и лична парола за достъп. Можете за изтриете вашата регистрация по всяко време. Имате право да бъдете "забравени" - тоест вашите лични данни да бъдат изтрити от системата на сайта ни.

OPC

Онлайн решаване на спорове

Отказ от онлайн покупка

Формуляр за отказ от онлайн покупка